VIAMI Software sử dụng Google Apps

Các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp CNTT nói riêng cần không ngừng sáng tạo từng ngày, nhằm thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng của môi trường kinh doanh liên tục thay đổi. Đối với nhiều người, những câu trả lời nằm trong điện toán đám mây, đại diện cho một sự thay đổi tổng thể mà chúng tôi đã bắt đầu tiếp cận, quản lí và … Chi tiết